KUTSE TAOTLEMINE

Kutse taotlemise üldised sammud on kirjeldatud Kutsekoja kodulehel.

Sekretäri- ja kontoritöö tegevusalal on võimalik taotleda bürooassistendi (tase 4), sekretäri (5. tase), õigusassistendi (tase 5) või juhiabi (6. tase) kutset.

KUTSEEKSAMI TOIMUMISE AJAD KEVADEL 2022

Eesti Juhi Abi Ühingu järgmised kutseeksamid toimuvad kevadel 2022! Võimalik on sooritada kutseeksam järgmistel kutsetel (või siis ka taastõendada):

 Bürooassistent, tase 4

 Sekretär, tase 5

 Õigusassistent, tase 5

 Juhiabi, tase 6.

Kevad 2022 kutseeksami sooritamise, kutse taastõendamisega seotud kuupäevad:

 25. aprill 2022 taotlusdokumentide esitamise viimane kuupäev, koolid esitavad taotlused Kutsekoja kaudu nädal enne kutseeksami sooritamist.

 09. mai 2022 taotlejate kirjalik teavitamine eksamile lubamisest (töömaailm);

 23. mai 2022 kutsetõendamise alguskuupäev;

 27. juuni 2022 lõppotsuse langetamine kutsetõendamise sooritamisest või mittesooritamisest.

Kooli lõpetajate (bürootöö, sekretärid, õigusassistendid) kutseeksamid on plaanis korraldada järgmistel kuupäevadel:

 24. mai 2022 – Pärnumaa Kutsehariduskeskus, bürootöötaja ja sekretäri kutseeksam;

 26. mai 2022 – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, bürootöötaja kutseeksam;

 31. mai 2022 – Tartu Kutsehariduskeskus, bürootöötaja ja sekretäri kutseeksam;

 02. juuni 2022 – Haapsalu Kutsehariduskeskus, bürootöötaja kutseeksam;

03. juuni 2022 – Tallinna Majanduskool, sekretäri kutseeksam;

 07. juuni 2022 – Tallinna Majanduskool, õigusassistendi kutseeksam.

 

KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED

KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID (väljavõte kutse andmise korrast)

2 KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

2.1 Kutse taotlemise eeltingimused:
2.1.1 Bürootöötaja, tase 4 taotlemise eeltingimused on:
a) kutsehariduse lõpetajale: erialase kutseõppe õppekava täies mahus läbimine.
b) töömaailma taotlejale: põhiharidus, läbitud erialane täienduskoolitus ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus või erialane või muu valdkonna tasemeharidus ja vähemalt 0,5-aastane erialane töökogemus.

2.1.2 Sekretär, tase 5 taotlemise eeltingimused on:
a) kutsehariduse lõpetajale: erialase kutseõppe õppekava täies mahus läbimine.
b) töömaailma taotlejale: keskharidus, läbitud erialane täienduskoolitus ja vähemalt 1-
aastane erialane töökogemus või erialane või muu valdkonna kutseharidus või kõrgharidus
ja vähemalt 0,5-aastane erialane töökogemus.

2.1.3 Õigusassistent, tase 5 taotlemise eeltingimused on:
a) kutsehariduse lõpetajale: erialase kutseõppe õppekava täies mahus läbimine.
b) töömaailma taotlejale: keskharidus, läbitud erialane täienduskoolitus ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus või erialane või muu valdkonna kutseharidus või kõrgharidus ja vähemalt 0,5-aastane erialane töökogemus.

2.1.4 Juhiabi, tase 6 taotlemise eeltingimused on:
a) kõrgharidus või erialane kutseharidus ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus,
või
b) keskharidus, läbitud erialased täienduskoolitused ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus.

2.2 Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
2.2.1 Kutsehariduse lõpetajale:
a) taotlus (vorm leitav kutse andja veebilehel),
b) kooli tõend õppekava täitmise osas.

2.2.2 Töömaailma taotlejale:
a) taotlus (vorm leitav kutse andja veebilehel),
b) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,

PS! Arve esitatakse pärast taotlusdokumentide esitamist!

c) haridust tõendava dokumendi koopia,
d) töökogemuse tõendamiseks esitatakse CV ja tööalase tegevuse kirjeldus (vorm leitav kutse andja kodulehel), tööandjate tõend(id) töökogemuse kohta ja/või ametijuhendite koopiad, täiendavalt võib esitada tööandja hinnangu.

2.3 Kutse taastõendamise eeltingimused:
a) eelnevalt väljastatud kutsetunnistus, mille kehtivusaja lõppemisest ei ole taastõendamise hetkeks möödas rohkem kui üks aasta ja
b) erialane töökogemus vähemalt poole kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja
c) läbitud vähemalt üks (erialane) täienduskoolitus.

2.4 Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
a) taotlus (vorm leitav kutse andja kodulehel),
b) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,

PS! Arve esitatakse pärast taotlusdokumentide esitamist!

c) kutsealal tegutsemist tõendavad dokumendid.

KUTSE TAOTLEMISE TASU

Kutse andmise tasud:
– kutseõppeasutuse lõpetajale 38 eurot (bürootöötaja, sekretär, õigusassistent)
– esmataotlejale 126 eurot (juhiabi, sekretär, õigusassistent)
– taastõendajale 86 eurot (kõik kutsed).

Tasu suurused on kinnitanud Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 2. mai 2018 otsusega nr 9.

Kutse taotlemise tasu on vaja tasuda pärast arve saamist Eesti Juhi Abi Ühingu arvelduskontole IBANEE271010220245135225 SEB Pangas.
Maksekorraldusele märkige kindlasti arve number.