KES ME OLEME?

Eesti juhi abi ühing

Eesti Juhi Abi Ühing (registrikood 80088279):

  • alustas tegevust 8. augustil 1994. aastal.
  • ühendab Eestimaa sekretäre ja teisi organisatsiooni juhtkonna huve esindavaid ning juhte abistavaid spetsialiste.

EESMÄRK

Ühingu eesmärk on toetada juhiabisid ja teisi assisteerivaid inimesi nende töös, oma organisatsiooni huvide esindamises ning ametioskuste täiendamises.

TEGEVUS

Ühingu tegevused:

  • juhatuse koosolekud ja üldkoosolekud
  • infopäevad,  kultuuriüritused
  • kutsekvalifikatsiooni tõendamine (kutse andmine)
  • konsultatsioonitegevus

Eesti juhi abi ühingu logo

 

Ühingu logo ja nime kasutamise õiguste ja korra juhendi kinnitas ühingu üldkoosolek 21.09.2002.

Ühingu nimi ja logo on registreeritud (kaubamärgitunnistus nr 39488, 15.07.2004).

Sellega on ta alates 7. juulist 2004 kantud Eesti Vabariigi riiklikku kauba- ja teenindusmärkide registrisse ning ühingu õigusi kaitstakse halduskorras ja kohtus.

 

Miks Kass?

Ühingu liikmed otsustasid peale arupidamist aastal 1994, et sekretäride töö tegelikku loomust iseloomustavaks sümboliks sobib kõige paremini kodune kiisu: ühteaegu kuulekas, isepäine ja rahustav. Esialgu võeti kasutusele külitsi ja langetatud peaga istuv kassikujutis, mis ühinguliikmetele tundus aja möödudes liialt allaheitliku moega. Sisekonkursi korras katsetati küll kõrsi (üksi murdub, koos omasugustega mõjub tugevana) ning kõikvõimalike kassikujutistega. Järgnev kirjutis (avaldatud SL Õhtulehes aastal 2002) on kui tellitud Eesti Juhi Abi Ühingu logot kirjeldama.

KOGU TÕDE KASSIDEST

Kass on kõige salapärasem olend, kes inimese kõrval elab. Räägitakse, et nad tulid meie planeedile kaugetest tähemaailmadest, kust tõid kaasa oma saladused, milleni inimene ei küüni. Igaüks, kes on kassi jälginud, teab, kuidas äsja tukkunud kiisu äkki sirutab end ja vaatab pingsalt midagi, mida meie ei näe. Ta elab nagu kahe maailma piiril: see, mida meiegi näeme ja see, mis on meie eest varjul. Teadlased väidavad, et kass eristab meie kõnest umbes 40 sõna. Arvatavasti võiks ta veelgi enam mõista, kui peaks vajalikuks süveneda nii kergemeelselt looduseseadustest eemaldunud kahejalgsete olevuste veidrasse mõttemaailma.

Astroloogiliselt on kass seotud Kuuga, valgustajaga, mis tekitab inimestes soovi omada kodu ja perekonda. Pärast lahutust või kui peresuhted on pingelised, tahavad paljud endale kassi muretseda. Statistika väidab, et neis majades, kus elavad nurrulööjad, on 2-3 korda vähem lahutusi. Sõltumatu ja rahulik kass muudab ka oma pererahva tasakaalukamaks ja enesekindlamaks.

Juba ammu on teada, et kass suudab reguleerida oma peremehe vererõhku, kergendada või ennetada südamehaigusi. Inglismaal ja paljudes teistes Euroopa maades elavad kassid vanurite majades ja kliinikutes. Need neljajalgsed sõbrad on arstide parimad abilised liigesehaiguste, ajukahjustuste ja mälunõrkuse ravimisel. Kui kass laseb end silitada, suhtleb ja õrnutseb meiega, siis masseerib ta peopesadel asetsevaid bioaktiivseid punkte ja rahustab oma sõbraliku nurrumisega me närve.

Psühholoogid väidavad, et põlvedel nurrulööv kass on inimesele parim lõdvestus. Mõne psühhoanalüütiku kabinetis võtab külastajaid sekretäri kõrval vastu ka kass. Vastuvõtu ajal aitab see kohev karvapall luua usalduslikuma ja rahulikuma miljöö. Arvatakse, et kassid elavad meist ajas eespool ja seepärast teavad nad tulevikku ette. See koduloom on hinnaline baromeeter, sest tema kaudu saab aimu võimalikest õnnetustest ja looduskatastroofidest

EESTI JUHI ABI ÜHINGU NIMETUSE JA LOGO KASUTAMISE KORD

Käesolev kord reguleerib Eesti Juhi Abi Ühingu nimetuse ja logo kasutamise õigust ja vastutust.

I Eesti Juhi Abi Ühingu logo

1.1 Eesti Juhi Abi Ühingu logoks ehk tunnusmärgiks on kass koos nimetusega Eesti Juhi Abi Ühing.

Kass on puhtustarmastav truu koduhoidja. Kassi nimetatakse kuningaks – hiirekuningaks, aga ka omapäikõndijaks. Need kassile iseloomulikud tahud sümboliseerivad lojaalsust, kompetentsust, enesekindlust, väärikust ja enesevalitsust – igale sekretärile vajalikke isiku-omadusi. Neid positiivseid väärtusi soovib kehastada ka juhte abistavaid spetsialiste koondav Eesti Juhi Abi Ühing.

Puhtusearmastus tähendab puhtaid ja selgeid suhteid ühingu sees ja temast väljas. Truudus tähendab lojaalsust – ühing seisab oma liikmete huvide eest, aga ka sekretäriameti maine eest ühiskonnas. Koduhoidjana käib kass vahepeal “ära”, aga tuleb ikka ja jälle tagasi. Kassi hoiakus nii iseloomulik majesteetlikkus sümboliseerib tasakaalukust ja talitsetud natuuri. Omapäikõndijana leiab kass ainult talle omase tee, ja viisi seda käia.

1.2 Kass võeti Eesti Juhi Abi Ühingu logona kasutusele 1994. aastal. Esmalt kasutusele võetud logo kujutas pooleldi langetatud päi, vaataja poole seljaga istuvat kontuurjoonega kujutatud kassi, sümboliseerides ühtaegu nii kuulekust kui kassilikku isepäisust ja iseolemise tahtmist.

1.3 Alates aprillikuust 2002 võeti kasutusele OÜ Output Advertising disainitud uus logo – püstipäi ja vaataja poole näoga istuv sinine kass. Kassi jalgealuse pinna moodustab sama värvi ühingu ametlik nimi – Eesti Juhi Abi Ühing. Sellisena sümboliseerib Eesti Juhi Abi Ühingu logo aastatega teenitud mainet: julgust partnerile silma vaadata ja oma arvamust välja öelda, väärikat iseteadlikkust, seejuures talitsetuks ja kombekaks jäädes. Sinine värv sümboliseerib samuti positiivseid väärtusi: usaldusväärsust, rahulikkust, selgust ja sirgeseljalisust.

II Eesti Juhi Abi Ühingu nimetuse kasutamise reeglid

1.4 Eesti Juhi Abi Ühingu täisnime kasutame:

• ühingu kirjaplangil,
• dokumentidel, arvetel, kutsetel ja muudel ühingu tegevust kajastavatel kirjutistel,
• dokumentidele alla kirjutades, lisades ametikoha (nt Eesti Juhi Abi Ühingu asepresident).

1.5 Lühendit ühingu eesnimetähtedest – EJAÜ – või lühendit “ühing” kasutame:

• mitteametlikel puhkudel, kuid esmakordsel mainimisel dešifreerime selle täisnime kaudu (lühend paigutatakse ümarsulgudesse vahetult dešifreeringu järele, nt “Eesti Juhi Abi ühing (EJAÜ)” või “Eesti Juhi Abi Ühing (ühing)”).

III Eesti Juhi Abi Ühingu nimetuse ja logo kasutamise õigus ja vastutus

1.6 Eesti Juhi Abi Ühingu logo on ühingu tunnusmärk, mida kasutatakse kujundus- või turvaelemendina ühingu kirjaplangil, kutsetel või trükistel.

1.7 Eesti Juhi Abi Ühingu logo kasutamise ainuõigus on ühingu presidendil ja asepresidendil. Teistel ühingu juhatuse liikmetel on õigus kasutada ühingu logo presidendi või asepresidendi teadmisel ja nõusolekul. Hilisema vaidluse korral logo kasutamise õiguspärasuse üle on määrav sõnaõigus loa andjal – presidendil või asepresidendil.

1.8 Koostööpartnerile on Eesti Juhi Abi Ühingu nimetuse ja logo kasutamine tasuline. Tasu suurus lepitakse kokku igal konkreetsel juhul.

1.9 Koostööürituse puhul peab Eesti Juhi Abi Ühingu nimetuse ja logo kasutamise õigust taotlev organisatsioon esitama ühingule organisatsiooni plangile vormistatud kirjaliku taotluse, milles on märgitud Eesti Juhi Abi Ühingu logo ja nime kasutamise aeg ja koht ning millele on alla kirjutanud organisatsiooni juht ja finantsist. Valgele paberile vormistatud taotluse esimene allkiri peab olema tõestatud organisatsiooni pitseriga.

1.10 Väljaspool Eesti Juhi Abi Ühingut ühingu nimetuse ja logo kasutamise õiguse andmise või sellest keeldumise kirjalik vastus vormistatakse Eesti Juhi Abi Ühingu kirjaplangile, millele allakirjutamise õigus on ühingu presidendil või asepresidendil.

1.11 Eesti Juhi Abi Ühingu nimetuse ja logo omakasupüüdlik kasutamine väljaspool ühingut ilma ühingu kirjaliku nõusolekuta on keelatud ja klassifitseeritakse Eesti Juhi Abi Ühingu maine põhjendamatu ärakasutamisena või maine kahjustamisena.

1.12 Eesti Juhi Abi Ühingul on õigus punktis 1.11 nimetatud keelu vastu eksinult nõuda rahatrahvi kolmsada kakskümmend kuni üheksasada kuuskümmend (320-960) eurot. Trahvimäära suuruse otsustab ühingu juhatus igal konkreetsel juhul.