KUTSE TAOTLEMINE

Sekretär- ja kontoritöö valdkonna kutse andja Eestis on Eesti Juhi Abi Ühing, kes korraldab selle valdkonna kutseeksameid. Kutsetunnistus tõendab selle omaniku erialast kompetentsust.

Bürooassistent, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused on: põhiharidus, läbitud erialane täienduskoolitus ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus või erialane või muu valdkonna tasemeharidus ja vähemalt 0,5-aastane erialane töökogemus. Tutvu kutsestandardiga. Vt kutseeksami hindamisstandard. Vaata Bürooassistendi kutseeksami eksamiprogramm.

Sekretär, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused on: keskharidus, läbitud erialane täienduskoolitus ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus või erialane või muu valdkonna kutseharidus või kõrgharidus ja vähemalt 0,5-aastane erialane töökogemus. Tutvu kutsestandardiga.  Vt kutseeksami hindamisstandard. Vaata Sekretäri kutseeksami eksamiprogramm.

Õigusassistent, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused on: keskharidus, läbitud erialane täienduskoolitus ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus või erialane või muu valdkonna kutseharidus või kõrgharidus ja vähemalt 0,5-aastane erialane töökogemus. Tutvu kutsestandardiga. Vt kutseeksami hindamisstandard

Juhiabi, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused on: kõrgharidus või erialane kutseharidus ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus või keskharidus, läbitud erialased täienduskoolitused ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus. Tutvu kutsestandardiga. Vt kutseeksami hindamisstandard

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
Töömaailma taotlejale:
a) Taotlus (taotluses tuleb märkida taotletav kutse)
b) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,
c) haridust tõendava dokumendi koopia,
d) töökogemuse tõendamiseks esitatakse CV ja tööalase tegevuse kirjeldus (vorm leitav kutse andja kodulehel), tööandjate tõend(id) töökogemuse kohta ja/või ametijuhendite koopiad, täiendavalt võib esitada tööandja hinnangu.

Juhiabi kutse taotleja CV, töökogemuse kirjeldus

Sekretär kutse taotleja CV, töökogemuse kirjeldus

Õigusassistent kutse taotleja CV, töökogemuse kirjeldus

Kutse taotlemisega seotud kuupäevad leiab siitKutse taotlemise tasu 126 € (kõik kutsed, v.a bürooassistent), arve väljastatakse pärast dokumentide esitamist. Dokumendid tuleb saata digitaalselt allkirjastatult kutseeksam@gmail.com. 

Isikuandmete töötlemise kord kutse taotlejale