KUTSESÜSTEEM JA KUTSE ANDMINE

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteemide eesmärgiks on:

• toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud; 
• olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet
vastab tööturul nõutavale;
• aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas
õppimine on toimunud;
• muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta.

Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik
kompetentsus. Igale kutsele koostatakse kutsestandard. Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks. Kutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade väljatöötamisel.

Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus.

Kutsesüsteemi arendamise ja haldamisega tegeleb Kutsekoda.

KUTSE ANDMISE TEGEVUSLUBA JA HIND

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu andis Eesti Juhi Abi Ühingule Bürootöötaja, tase 4, Sekretär, tase 5, Õigusassistent, tase 5 ja Juhiabi, tase 6 kutse andmise õiguse 2. mai 2018.
See on kena jätk varasemale tööle: esmakordselt sai ühing loa kutseeksamite korraldamiseks aastal 2002 (Kutsekoja Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu koosolek 12.03.2002 nr 8, p 4).

Kutse andmise tasud:
– kutseõppeasutuse lõpetajale 38 eurot (bürootöötaja, sekretär, õigusassistent)
– esmataotlejale 126 eurot (juhiabi, sekretär, õigusassistent)
– taastõendajale 86 eurot (kõik kutsed)

VALDKONNA KUTSESTANDARDID

Kutseoskusnõuded on kirjeldatud vastavates kutsestandardites:
Bürooassistent, tase 4;
Sekretär, tase 5;
Õigusassistent, tase 5;
Juhiabi, tase 6.