KUTSESÜSTEEM JA KUTSE ANDMINE

Kutsesüsteemi eesmärgiks on:

• toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud; 
• olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
• aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
• muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta.

Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus. Igale kutsele koostatakse kutsestandard. Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks. Kutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade väljatöötamisel.

Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus.

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteemi arendamise ja haldamisega tegeleb Kutsekoda, vt kutsesüsteemi tutvustust.

Vt ka Kutsekoja kutseregistrit, mis koosneb erinevatest registritest: väljastatud kutsed, kutsestandardid, kutse andjad, kutsenõukogud jne. 

KUTSE ANDMISE TEGEVUSLOAD JA HINNAD

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu andis Eesti Juhi Abi Ühingule Bürootöötaja, tase 4, Sekretär, tase 5, Õigusassistent, tase 5 ja Juhiabi, tase 6 kutse andmise õiguse (kutsenõukogu otsus 20.04.2023).
See on kena jätk varasemale tööle: esmakordselt sai ühing loa kutseeksamite korraldamiseks aastal 2002 (Kutsekoja Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu koosolek 12.03.2002 nr 8, p 4).

Esmakordselt – Kutsekoja Tervishoiu Kutsenõukogu andis Eesti Juhi Abi Ühingule Tervishoiusekretär, tase 5 kutse andmise õiguse (kutsenõukogu otsus 23.03.2023). Vt lähemalt Kutsekoja uudist.

Kutse andmise tasud:
– kutseõppeasutuse lõpetajale 38 eurot (bürooassistent, sekretär, tervishoiusekretär, õigusassistent)
– esmataotlejale 126 eurot (juhiabi, sekretär, tervishoiusekretär, õigusassistent)
– taastõendajale 88 eurot (kõik kutsed, v.a bürooassistent)

KUTSESTANDARDID